Čím sa zaoberáme / Služby

  • Odborné poradenstvo pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a pre subjekty, ktoré plánujú žiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadateľov a prijímateľov)
  • Realizácia verejných obstarávaní pre vyššie uvedené subjekty
  • Odborné poradenstvo pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, vrátane revíznych postupov (žiadosti o nápravu, námietky, odvolania)
  • Zabezpečenie zápisu dodávateľov do zoznamu hospodárskych subjektov
  • Sprostredkovanie registra partnerov verejného sektora
  • Individuálne školenia pre verejných obstarávateľov a pre dodávateľov, najmä v oblasti pripravovaných noviel zákona o verejnom obstarávaní, vyhľadávanie a zadávanie zákaziek v elektronickom kontraktačnom systéme, správne vypĺňanie jednotného európskeho dokumentu a podobne